சமூக விரோதிகளிடமிருந்து நம்மையும் நம் பிள்ளைகளை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள