அகத்தியரின் அற்புதம்||சிஸ்யர்களின் கேள்விகளுக்கு hosuraar பதில்கள் Tag