அழிக்க வெள்ளாமை பெருக. மேலும் விற்காத நிலம் விற்க Tag