இது வரை காணாத செய்வினை கழிப்பு முறை|• பில்லி சூனியம் பொம்மை செய்து|• செய்வினையை கழிக்கும் முறை Tag