இவ்வுலக வாழ்வை விற்று மறுமையை வாங்குவோர் யார் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் Tag