எந்த நபியின் கூட்டத்தாரை அல்லாஹ் ஒரே தீவை மீண்டும் மீண்டும் சுற்றிவர வைத்தான் Tag