ஒரு அத்தியாயத்தின் வசனம் இறங்கிய போது நபியவர்கள் தன் தாடி நனையும் அளவு அழுதார்கள் Tag