கடவுள் உங்களை சோதிக்கிறார் அப்படியானால் என்னை சோதிக்கும் கடவுளை நான் ஏன் வணங்க வேண்டும் Tag