கடவுள் நமக்கு கொடுக்கும் சமிக்கை signal | செய்வினை திருப்பி விட்டால் நமக்கு பாதிக்குமா | Tag