கலைஞர்களுக்கும் . படைப்பாளிகளுக்கும் புதிய யுக்திகள் தோன. புதிது புதிதாக யோசிக்க ஒரு மாந்திரீக Tag