காதலனை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று சொன்ன ஆருடம்|• ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த தருணம் Tag