காதில் யாரோ பேசுவது போல் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறதா Tag