குரு தீச்ச்சை என்றால் என்ன | நமக்கு தெரிந்த மந்திரத்தை மற்றவர்க்கு சொல்லி கொடுக்கலாமா | குரு அருள் Tag