2மணி நேரத்தில் செய்வினைக்கு தீர்வு காணும் முறை Tag