காதலீயின் மனசை கண்டறியும் மாந்திரிக மூலிகை

காதலீயின் மனசை கண்டறியும் மாந்திரிக மூலிகை

நம்மை விட்டு சென்று பிறகு காதலியின் மனசு என்ன யோசிக்கிறது என்பதை கண்டறியும் மூலிகை மந்திரம்

No Comments

Post A Comment