சர்வ ஜனங்களையும் வசியம் செய்யும் மிக எளிமையான மை வித்தை(old video 5)