தகாத உறவை மிக எளிமையான பிரிக்க தாந்திரீக முறை(old video 8)