நம்மை விட்டு சென்றவர்களை தூரவசியம் செய்யும் முறை

நம்மை விட்டு சென்றவர்களை தூரவசியம் செய்யும் முறை

ஒருவருடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் வசியம் செய்யும் முறை

No Comments

Post A Comment