நம் உடம்பில் உள்ள 2வது ஆத்மா (ஸ்துலு ஆத்மா)

நம் உடம்பில் உள்ள 2வது ஆத்மா (ஸ்துலு ஆத்மா)

நம் உடம்பில் உள்ள ஸ்துலு ஆத்மாவின் விளக்கம்

No Comments

Post A Comment