மந்திரம் அல்லது தந்திரத்தால் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா (21)