மனதில் நினைத்ததை, நினைக்கும் முன்பே கானும் ஞானதிருஷ்டி

மனதில் நினைத்ததை, நினைக்கும் முன்பே கானும் ஞானதிருஷ்டி

No Comments

Post A Comment