எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னை யாரும் மதிப்பதில்லை காரணம் இதுதான்

எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னை யாரும் மதிப்பதில்லை காரணம் இதுதான்

No Comments

Post A Comment