அகத்தியர் பிரதிஷ்டை செய்த கோவில் , 6 தலை 16 கை உள்ள முருகன் சிலை , பாண்டிய மன்னர் கட்டிய கோவில் …

அகத்தியர் பிரதிஷ்டை செய்த கோவில் , 6 தலை 16 கை உள்ள முருகன் சிலை , பாண்டிய மன்னர் கட்டிய கோவில் …

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment