எங்கள் தெய்வங்களை எங்களுக்கு வணங்க தெரியாத ,எதற்காக இத்தனை குருமார்கள் ?

எங்கள் தெய்வங்களை எங்களுக்கு வணங்க தெரியாத ,எதற்காக இத்தனை குருமார்கள் ?

No Comments

Post A Comment