கல் அடி பட்டாலும் ,கண் அடி படக்கூடாது , கண் த்ரிஷ்டி போக்க எந்திரம் கட்டுங்கள்

கல் அடி பட்டாலும் ,கண் அடி படக்கூடாது , கண் த்ரிஷ்டி போக்க எந்திரம் கட்டுங்கள்

No Comments

Post A Comment