தற்கொலை செய்துகொண்டால் அந்த வலி ஆத்மாவிற்கு வலிக்கும, அது உங்களுக்கு தெரியுமா

தற்கொலை செய்துகொண்டால் அந்த வலி ஆத்மாவிற்கு வலிக்கும, அது உங்களுக்கு தெரியுமா

No Comments

Post A Comment