நம்முடைய எதிரிகளை குடுவையில் அடைத்து வைக்கும் தாந்த்ரீக முறை, எதிரியை அசையவிடாமல் முடக்கி வைக்கும்

நம்முடைய எதிரிகளை குடுவையில் அடைத்து வைக்கும் தாந்த்ரீக முறை, எதிரியை அசையவிடாமல் முடக்கி வைக்கும்

No Comments

Post A Comment