நாம் கொடுத்த கடனை திரும்ப பெற மந்திர முறை , தாந்திரிக முறை