பயத்தை போக்க ,பயப்படாமல் இருக்க ,பயந்த சுபாவத்தை மாற்ற ஒரு எந்திரமும் மந்திரமும்

பயத்தை போக்க ,பயப்படாமல் இருக்க ,பயந்த சுபாவத்தை மாற்ற ஒரு எந்திரமும் மந்திரமும்

No Comments

Post A Comment