ஒவ்வொரு மாந்தீரிகத்துக்கும் முன் செய்ய வேண்டிய பூஜை-32