சர்வலோக வசிய மை,(சர்வ காரி சித்தி,சர்வ ஜன வசியம்.)