தெய்வ அருள் பெற, கடவுளை காண யந்திரம் மந்திரம்

தெய்வ அருள் பெற, கடவுளை காண யந்திரம் மந்திரம்

No Comments

Post A Comment