பலதடவைகள் செய்வினை எடுத்தும் மறுபடியும் மறுபடியும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்களே ஏன்

பலதடவைகள் செய்வினை எடுத்தும் மறுபடியும் மறுபடியும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்களே ஏன்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment