வேலை கிடைக்காமல் இருக்க என்ன காரணம் என்று துல்லியமாக கனித்த ஆருடம்..ஆமாம் என்று ஒப்புக் கொண்ட..

வேலை கிடைக்காமல் இருக்க என்ன காரணம் என்று துல்லியமாக கனித்த ஆருடம்..ஆமாம் என்று ஒப்புக் கொண்ட..

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment