கடன் பிரச்சனை தீருமா | ஆருடம் சொன்ன பதில் | கடங்காரங்க தொல்லை தாங்க முடியவில்லை | காப்பாற்ற கொரும்

கடன் பிரச்சனை தீருமா | ஆருடம் சொன்ன பதில் | கடங்காரங்க தொல்லை தாங்க முடியவில்லை | காப்பாற்ற கொரும்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment