என்னதான் உருண்டு பிராண்டாலும் | உடம்புல ஒற்றுது தான் ஒட்டும் | இது உண்மையா | தொழில் செய்ய தேவையான

என்னதான் உருண்டு பிராண்டாலும் | உடம்புல ஒற்றுது தான் ஒட்டும் | இது உண்மையா | தொழில் செய்ய தேவையான

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment