காதல் வசியம் செய்யும் முன்பே நடக்கும் நடக்காது என்று தெரியுமா |நடக்காது என்றால் ஏன் செய்ய வேண்டும்

காதல் வசியம் செய்யும் முன்பே நடக்கும் நடக்காது என்று தெரியுமா |நடக்காது என்றால் ஏன் செய்ய வேண்டும்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment