குரு தீச்ச்சை என்றால் என்ன | நமக்கு தெரிந்த மந்திரத்தை மற்றவர்க்கு சொல்லி கொடுக்கலாமா | குரு அருள்

குரு தீச்ச்சை என்றால் என்ன | நமக்கு தெரிந்த மந்திரத்தை மற்றவர்க்கு சொல்லி கொடுக்கலாமா | குரு அருள்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment