மதம் மாறிய பின்பும் முன்னேற்றம் இல்லை | எந்த கடவுள் காப்பாற்றும் |உடம்பை ஆட்டி படைக்கும் சாத்தான்

மதம் மாறிய பின்பும் முன்னேற்றம் இல்லை | எந்த கடவுள் காப்பாற்றும் |உடம்பை ஆட்டி படைக்கும் சாத்தான்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment