வாய் பேச முடியாதவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் | செய்வினை என்று சொல்லி ஏமாற்றும் மந்திரவாதிகள்

வாய் பேச முடியாதவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் | செய்வினை என்று சொல்லி ஏமாற்றும் மந்திரவாதிகள்

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment