குட்டி வசியம் செய்து நினைத்த பொருளை கையில் கொண்டு வர முடியுமா | மிதுன ராசி தனுஷு ராசி சேர்த்து தொலி

குட்டி வசியம் செய்து நினைத்த பொருளை கையில் கொண்டு வர முடியுமா | மிதுன ராசி தனுஷு ராசி சேர்த்து தொலி

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment