செய்வினை கழிப்பு கழித்து பிறகு 4 நாள் நலமாக இருந்து பிறகு பழைய படி பாதிப்பு ஏற்பட காரணம் என்ன

செய்வினை கழிப்பு கழித்து பிறகு 4 நாள் நலமாக இருந்து பிறகு பழைய படி பாதிப்பு ஏற்பட காரணம் என்ன

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment