நமக்கு செய்வினை செய்யும் பொழுது நம் குலதெய்வம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது |நம்மை காப்பாற்றாத

நமக்கு செய்வினை செய்யும் பொழுது நம் குலதெய்வம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது |நம்மை காப்பாற்றாத

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment