பஞ்சபூத யந்திரம் எதிரிகளையும் பூத ப்ரேதம் களையும் சூர சம்ஹாரம் செய்யும் ஒரே எந்திர முறை

பஞ்சபூத யந்திரம் எதிரிகளையும் பூத ப்ரேதம் களையும் சூர சம்ஹாரம் செய்யும் ஒரே எந்திர முறை

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Post A Comment